بیان نکاتی شنیدنی و خلاصه ای از سیر داستانی و شخصیت ها و پیامهای اصلی سریال استراتژیک unit ، در سومین قسمت از سخنان دکتر حسن عباسی در نقد و تحلیل این سریال .