بخش چهارم از سخنان دکتر عباسی در نقد و تحلیل سریال (UNIT) در ادامه بیان خلاصه فصل های مختلف این سریال و معرفی شخصیت های آن و... .