تشریح دقیق دو خط تعلیق متصل و منفصل در سریال هالیوودی UNIT از زبان دکتر حسن عباسی در بخش پنجم از سخنان ایشان در تحلیل این سریال استراتژیک .