حدود ده سال است که مردم افغانستان در چنین روزهایی مراسم سالگرد احمد شاه مسعود ، ملقب به شیر دره پنجشیر را برگزار می کنند . با این وجود هنوز عاملان پشت پرده این ترور مشخص نشده است . احمد شاه مسعود ، درست دو روز قبل از حادثه 11 سپتامبر ترور شد .