در بخش اول از برنامه به روز به مهمترین بخش نرم افزار کامپیوتر های خانگی پرداخته شده و یک نسخه جدید از ویندوز را برای شما معرفی کرده است.