نقد و بررسی سریال هدفمند خانه داران عاجز(desperate housewives) توسط دکتر عباسی، در این بخش عنوان سریال و ژانر یا تم آن از این نظر که در چه حوزه مطالعاتی قرار می گیرد بررسی می شود،