شاید شما هم در کودکی جوجه رنگی خریده باشید. آیا میدانید آنها چگونه رنگ میشوند؟شاید این ویدیو به سوال شما پاسخی تلخ بدهد . با دیدن این ویدئو از خرید جوجه رنگی منصرف بشوید ولی نه فقط بخاطر این جوجه ها بلکه بخاطر خودتان و نزدیکانتان بهتر است هیچ وقت هوس خرید این جوجه های بیچاره به سرتان نزند .