ادامه تحلیل شخصیت های اصلی سریال که در این قسمت (بری، لینت و نینا) تحلیل می شوند،