اعتراض تعجب آور طرفداران پرسپولیس از بازی اول این تیم آغاز شد و در بازی سوم از حد معمول گذشت . گفتگو با علی کریمی در خصوص این مورد . / عباراتی که بیانگر ارزشهای ماست برای موارد پیش و پا افتاده فوتبال از هواداران استقلال !! / تشکر از وزیر ورزش و جوانان .. / نماینده ورزش نصف شب برای استقبال ورزشکاران !! / برنامه ورزش و مردم و صحنه جدال تاسف بار دو نفر !! /