آشنایی با یکی دیگر از آثار باستانی استان یزد معروف به قلعه سریزد بازمانده از دوران ساسانیان و نکاتی پیرامون معماری خاص و کاربریهای این بنای باشکوه (برگرفته از مستند ایران)