بخش اول از مستند « ایران - یزد، باغ دولت آباد» با موضوع آشنایی با تاریخچه و چگونگی معماری یکی از مشهورترین و دیدنی ترین باغهای باستانی در شهر یزد معروف به باغ دولت آباد.