تحلیلی شنیدنی و دقیق از فیلم « مسیر سبز» و واکاوی ردپای ضد عرفانهای جعلی در این فیلم در مقوله قدرت ماورایی انسان در زمین .