گزیده ای از بیانات حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی در بیان فضیلت دعا در ماه مبارک رجب، و بیان و تفسیر روایات وارده در این مورد .