صحنه هایی زیبا از لحظاتی در فوتبال که بازیکنان در حین بازی دچار اشتباهاتی میشوند .