بچه های حاشیه پزشکی قصد دارن امشب به دو اورژانس در بیمارستان ها سر بزنند ... / مصدوم هست آمبولانس هم هست اما !!؟ ... ؛ بعد از نبردن بیمار توسط دو آمبولانس سرانجام آمبولانس سوم بعد از سی دقیقه تشریف می آورند !!.... / مادری که با ورم پا از پا افتاد !! .../ قیمت سرسام آور داروی سرطان سینه !! ...