ببینید قسمتهایی از مراسم خواستگاری عجیب و غریب فامیل دور و دوره خانم و شرطهای دری این زوج دوری .