تصاویری جذاب و دیدنی از تدابیر نیروهای مقاومت در غزه و فلسطین برای انهدام چند تانک پیشرفته مرکاوای اسرائیل، در چهارمین بخش از مستند مرکاوا .