آخرين مرحله نبرد با شاميان قسمت ابراهيم اشتر و باقيمانده سپاه مي شود ، ابراهيم پس از پيروزي هاي پياپي در حمله هاي پيشين اينبار نيز خود به ميدان آمده و باقي لشکر ابن زياد را مي تاراند ، به مدت 12:10