گزيده اي از سخنان استاد حسن رحيم پور در مجموعه « در مکتب علي (ع)» در بيان انواع دينداري و دينداري مطلوب و برگزيده، با تاکيد بر روايات واصله از حضرت علي (ع) به مدت 1:57