عدم تربيت معنوي ، منشأ همه مصيبت‌ها، تهذيب نفس راه رهايي از هواهاي نفساني و ... سخنان امام خميني (ره) با موضوع (وابستگي به ماديات) در برنامه آب و آيينه، به مدت 4:48