آشنايي با دخالت هاي نظامي و سياسي استعمار پير انگليس در مسايل داخلي ايران در سالهاي 1291 تا 1299 شمسي و آماده سازي مقدمات کودتاي 1299 و برسر کار گذاشتن رضا خان و جزئياتي از تدابير انجام شده در اين مورد، در سومين قسمت از مستند پليس شمال . به مدت 13:24