در ادامه گشت و گذار به سرزمین آذربایجان در شهر گنجه به آرامگاه ابدی مردی می رسیم که از بزرگان شعر و ادب فارسی است و کسی نیست بجز حکیم نظامی گنجوی، بخشی از مستند«مسلمانان» با موضوع آذربایجان، به مدت 9:05