انسان میلیون ها سال طول کشید تا یاد بگیرد که می تواند بر روی دو پای خود راه برود اما اکنون این فرایند به طور طبیعی یک سال بیشتر طول نمی کشد، با هم گوشه هایی از این فرایند را ببینیم. به مدت 6:24