یکی از اختلالات خواب از خور خور کردن است ، پژوهشان با تحقیق در این رابطه عوامل مهمی را شناسایی کرده اند ، به مدت 2:57