ایوان شرقی مسجد جامع اصفهان به ایوان شاگرد هم شهرت دارد، ترکیب مقرنس های کوچک این ایوان گویی انعکاس مقرنس های بزرگ ایوان غربی است که همانند نقشی بر آب انعکاس یافته است، بخش ششم از مستند زیبای«معماری»با موضوع «مسجد جامع اصفهان»، به مدت 10:45