روایت پرونده انرژی درمانی آقای ع ـ الف که گاهی با انرژی درمانی و گاهی آوازخوان و صاحب صوت شفابخش و یا با به راه انداختن صف‌های طویل از افراد ساده لوح بنگاه شفادهی به راه می‌انداخت و گاهی هم در شبکه های خارج نشین ظاهر می‌شد که ....، به مدت 3:08