مجید، مردی که در سال 83 به صورت دختر جوانی یه نام آمنه اسید پاشیده بود، قرار بود حکم قصاصش انجام شود که مسئولین اجرای این حکم اعلام کردند فعلاً این حکم به تعویق افتاده و ...، به مدت 00:25