ابن کامل از مختار برای هلاکت حرمله یاری می جوید ، امیر نیز می شتابد و با او روبرو می شود ، حرمله نیز که غافلگیر شده ناگهان ...،