قابل توجه مسولان نازک نارنجی : یه سیاست مدار واقعی کسی که کتک خورش ملس باشه .....!!! علت جشن صهیونیست ها ؟ ... از یاد رفتگان .... بر سر هر میز مدیر یک ظرف غذا !!! "ویژه مفاسد اقتصادی" به به چه برخورد قاطعی ...!!! جشن عروسی یا معارفه ؟