در اینجا از زبان همرزمان و همکاران ایشان نگاهی کوتاه به دوران خدمت پر بار ایشان هم قبل از پذیرفتن سمت ریاست اداره مبارزه با جرائم جنایی شیراز و هم بعد از آن می اندازیم، روحش شاد و راهش پر رهرو باد. به مدت 5:49