ممکن است بسیاری بر این عقیده باشند که حضرت معصومه به واسطه ی فرزند امام بودن از موقعیتی برجسته و ممتاز برخوردار بوده اند و در رسیدن به این مقام والا راه ساده ای را پیموده اند، زیرا مگر می شود فرزند امام بود و از رشد شخصیتی برخوردار نشد، اما با وجود سال های طولانی که امام زندانی بودند و از خانواده ی خویش دور، این مسئله منتفی است و یا تا به این حد نیست... به مدت 4:34