تقدیر از مجری با سابقه و توانمند گروه کودک و نوجوان که نامش برای همه ی کودکان دیروز آشناست بخاطر مجموعه ی زیر گنبد کبود و قصه های نابش، جناب آقای بهرام شاه محمد لو. به مدت 4:58