تقدیر از عروسک ساز موفق و برجسته ی کشور جناب آقای عادل بزدوده که بسیاری از کارهای او در ذهن ما تا ابد ماندگار شده است مانند عروسک های مدرسه ی موش ها و عروسک زی زی گولو. به مدت 2:47