در جنگل های حارّه ای باد چندان زیادی نمی وزد حتی در ارتفاعات هوا به صورت مه معلقی وجود دارد و گیاهان برای رشد در این مناطق باید شرایط خاصی داشته باشند، از جمله... به مدت 5:45