بخش سوم از سخنان دکتر حشمت الله قنبری همدانی و این قسمت تفسیر بخشی از سوره مبارکه کوثر و بیان وجوه انحصاری این سوره نسبت به سوره های دیگر و تشریح کلمه « اعطینا» . به مدت 11:16