حکومت مختار بر اساس عدالت علوی بود ولی گاهی پیچیدگی رفتار سیاسی او باعث می شد تا برخی افراد بی بصیرت به عدالت او شک کنند . به مدت 2:23