مثل این که آقا گرگه برای شکار میگ میگ به فکر نقشه ای تازه افتاده و درحال خوندن کتاب در همین زمینه است، به مدت 6:01