بخشی از صحبتهای کسانی که مال خود را در شرکت‌های هرمی گلدکوئیست از دست داده‌اند و در راه‌ روهای دادگاه‌ها سرگردان هستند و ...، بخشی از مستند مکث «شرکت‌های هرمی»، به مدت 7:47