تاریخ همواره با مستکبران و ستمکاران بسیار بی رحم بوده است شاه معدوم ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. به مدت 5:46