باغ فین کاشان یاد آور بزرگ مردی از تبار عاشقان حقیقت و میهن است، یادگاری از دوران پر افتخار میرزا تقی خان امیرکبیر. به مدت 9:56