در دهه 60 بیشترین راه انتقال ایدز، فرآورده های خونی آلوده بود، در دهه 70 سرنگ مشترک و مواد مخدر بود و جدیدا بیشترین شیوع از طریق تماس جنسی است، و این بسیار نگران کننده است. این مساله دیگر مختص به غرب نیست. ایدز پشت درب خانه ما ایستاده است.