تفسیر آیه شریف «ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» از زبان شیوای استاد مرتضی خاتمی خوانساری و بیان مفهوم و مصادیق حسنه در دنیا و آخرت به مدت2:06