روایت مستند سرنوشت دختری به نام گیلدا معروف به طلا، معشوقه محمد رضا شاه از آشنایی با شاه تا مرگی مرموز( برگرفته از مستند پشت دیوارهای بلند) . به مدت 13:13