آشنایی با نحوه پوشش سنتی زنان و مردان استان سیستان و بلوچستان از گذشته تاکنون، در مستندی کوتاه و دیدنی به مدت 9:19