توضیحاتی تکان دهنده پیرامون کیفیت جان دادن افرادی که خودکشی می کنند و افرادی که مرگ های آنی و در دم دارند از زبان دکتر سید محسن میرباقری در برنامه این شبها به مدت 4:13