کشور پرو از سالهای دور عامل اصلی شیوع بیماری کشنده وبا بوده است، پژوهشگران علت اصلی آن را در این بخش از مستند کانون های بیماری زا به وضوح تشریح می کنند. به مدت 7:59