آشنایی با فعالیت های آموزشی و پرورشی و طرح های خاص آموزشی در آکادمی اسلامی مسجد الرشید( اولین مسجد کانادا) از زبان مسئولین خوش فکر مسجد به مدت 17:05