بیان اتفاقات و جریاناتی که بر سر حکومت بنی امیه آمد بعد از مرگ یزید، اینکه چگونه حکومت به عبدالملک مروان رسید و پیشینه بنی مروان چه بود؟ به مدت 9:26