آقا مرتضی آوینی روزهای آخر حال و هوای دیگری داشت، او می خواست هر طور شده تعدادبیشتری از بچه ها را پیدا کند و به تصویر کشد. به مدت 8:48