خبر رسیده که علیرضا پسر کوچک آخرین دیکتاتور ایران در بستون امریکا در منزل شخصی‌اش خودکشی کرده و جالب اینجاست که شبکه‌های خارجی گفتند علیرضا از غصه جوان‌های ایرانی خودکشی کرده و ....؛ به مدت:1:18